Starea civila a primariei Dumitra

CADRU LEGAL:
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila ,

Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, aprobată prin H.G. nr. 64 /2011

COMPETENTA:
Serviciul stare civilă de la locul producerii evenimentului.

PROCEDURA:
Pentru inregistrarea nasterii se vor depune urmatoarele acte:
-certificatul constatator al nasterii copilului, inregistrat, semnat si parafat de medic
-actele de identitate ale parintilor copilului si certificatul de casatorie al acestora, când parintii sunt căsătoriti;
-actele de identitate ale părintilor si certificatele de nastere ale acestora, dacă părintii nu sunt căsătoriti;
-actul de identitate al declarantului, in situatia in care nasterea este declarată de o alta persoană decât unul dintre părinti

TERMEN DE DECLARARE A NAŞTERII:
-15 zile de la data nasterii pentru copilul nascut viu si aflat in viata
-3 zile de la data nasterii pentru copilul nascut mort
-24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu, care a decedat inainte de expirarea celor 15 zile, socotite de la data nasterii

NOTĂ:
– Daca declaratia nasterii se face dupa expirarea termenelor prevazute de lege, dar fara sa treaca un an de la data nasterii, inregistrarea se face cu aprobarea primarului.
– dacă declaraţia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, intocmirea actului se face in baza notararii judecatoresti definitive si irevocabile, care trebuie sa contina toate datele necesare intocmirii actului de nastere.

Incheierea casatoriei

CADRU LEGAL
Codul civil, Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificările ulterioare, Metodologia pentru aplicarea unitara  a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011.

COMPETENŢA:

Serviciul de stare civilă ales de viitorii soţi !

PROCEDURA:
Declaratia de casatoriei se face personal, de către viitorii soti, in scris, la Serviciul Stare Civilă.

ACTE NECESARE:

– certificate de nastere in original si copie xerox;
– acte de identitate in original si copie xerox;
– acte din care sa rezulte incetarea, anularea sau desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul  ( ex: certificatul de deces al fostului sot, sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila  etc.)
– Certificatele prenuptiale , eliberate de medicul de la Cabinetul de planificare familială,  valabile 14 zile de la data emiterii.  ( În consecinţă, la data încheierii căsătoriei aceste certificate trebuie să fie în termen de valabilitate. Vă recomandăm să ridicaţi aceste certificate de la medic, numai în preziua sau în ziua depunerii declaraţiei de căsătorie la Serviciul Stare civilă)

TERMEN:
Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. Primarul poate incuviinta pentru motive temeinice incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului de 10 zile. (ex.de motive temeinice: sarcina în luna IX-a).  Precizăm că, termenul de 10 zile este prevăzut de legiuitor pentru efectuarea publicităţii căsătoriei, depunerea şi soluţionarea eventualelor opoziţii la încheierea căsătoriei, verificărilor de specialitate, de aceea reducerea acestui termen se poate face numai pentru motive întemeiate.

În cazul căsătoriei dintre cetăţeni străini sau aceştia şi cetăţeni români, vor prezenta, pe lângă actele necesare cetăţeanului roman şi următoarele:

Certificatul ori extrasul de naştere în original eliberat de autorităţile străine, care să conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga, dacă ţara emitentă este semnatară a convenţiei; în cazul în care ţara emitentă nu este semnatară a Convenţiei de la Haga sau a unei convenţii bilaterale cu România, certificatul ori extrasul trebuie să fie SUPRALEGALIZAT,  procedură care constă în:  1) vizarea documentului de autoritatea competentă a statului de provenienţă, 2) supralegalizarea de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de către misiunea diplomatica a statului de origine, din România şi 3) supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României) (art. 162 din Legea nr. 105/1992).

Traducerea în limba română autentificată de un notar public din România, de oficiul consular român  sau un notar public din străinătate, caz în care va conţine Apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz;

dovadă eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei (adeverinţă de celibat).

declaraţie notarială a viitorului soţ din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

Paşaport original si copie xerox: în care să fie aplicată viza (dacă e cazul) de intrare pe teritoriul României; atât paşaportul, cât şi viza trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

Permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

Inregistrarea decesului

CADRU LEGAL

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicată, cu modificările ulterioare; Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011.

COMPETENTA: Serviciul Stare civilă de la locul producerii evenimentului.

PROCEDURA: certificatul de deces se va elibera numai unui membru de familie.

Acte necesare:

1) Pentru moarte naturală:

-certificatul medical constatator al decesului întocmit şi semnat de medicul care a constatat decesul;

-actul de identitate,  certificatul de naştere şi căsătorie al  decedatului.

– actul de identitate al declarantului.

2) Pentru moarte violentă (crimă, sinucidere, accident, ) în afara de actele enumerate a punctul 1 se va prezenta şi o dovadă eliberată de Poliţie sau Parchet, după caz, din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

TERMENE:

-3 zile de la data încetarii din viaţă a persoanei în cazul morţii naturale (cuprinzând atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia).

-48 de ore din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, în cazul morţii violente.

NOTĂ:  În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenele legale mai sus precizate, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.

 

ELIBERAREA LA CERERE A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ (DUPLICAT)

CADRU LEGAL

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011.

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:

 • părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani.
 • reprezentanţii legali.

Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face:

 1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
 1. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

 

ACTE NECESARE

– Cerere tip, se obţine de la Serviciul Stare civilă.

– Act identitate titular sau persoană împuternicită, original şi copie Xerox.

– Taxa de 2 lei.

IMPORTANT!

***În cazul în care titularul nu se poate prezenta, obţinerea certificatului se poate face prin  Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces, (după caz), de la Serviciul Stare civilă”.

***În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată cf. Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară (eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces, (după caz), de la Serviciul stare civilă”

SCHIMBAREA NUMELUI/PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

CADRU LEGAL

Ordonanta nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelui persoanelor fizice,

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila,

Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011.

COMPETENTA

Serviciul stare civilă de la domiciliul solicitantului.

PROCEDURA

Persoana interesata solicita publicarea cererii de schimbare a numelui si/sau prenumelui, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a.

Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata prin unul din cazurile prevazute la art.4 alin 2 si 3 din Ordonanta nr.41/2003. Dosarul se va depune la Serviciul Stare Civila si va contine urmatoarele acte:

-Cererea de schimbare nume si/sau prenume

-Copii legalizate ale certificatelor de stare civilă, ale solicitantului şi după caz, ale persoanei al cărui nume va fi purtat (certificate de nastere, casatorie sau deces),

-Declaratii de consimtamant (dupa caz), sentinte judecatoresti sau alte acte care justifica schimbarea de nume;

-1 exemplar al Monitorului Oficial unde s-a publicat solicitarea petentului;

-consimtamantul dat in forma autentica al celuilat sot in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;

-copie de pe dispozitia de aprobare a autoritatii tutelare, daca parintii nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui copilului;

-orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale;

-când cererea de schimbare a numelui minorului este facută de unul dintre parinti, este necesar acordul celuilalt părinte dat in forma autentică:

-in cazul in care minorul a implinit varsta de 14 ani, cererea va fi semnată si de acesta;

– certificatele de cazier judiciar şi fiscal ale solicitantului

NOTA

Competenţa de solutionare a cererii revine presedintelui Consiliului judetean, care se va pronunta, prin dispozitie, asupra admiterii/respingerii cererii.

Dispozitia de admitere se va transmite solicitantului prin Serviciul stare civila. Solicitantul va achita taxa extrajudiciara de timbru prevazuta de lege in valoare de 13 lei(RON) si va face dovada achitarii prin depunerea chitantei la Serviciul stare civila.

ORDONANŢĂ   Nr. 41 din 30 ianuarie 2003

privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

Act de bază

#B: Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003

 

Acte modificatoare

#M1: Legea nr. 323/2003

#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004

#M3: Legea nr. 243/2009

 

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#CIN

NOTE:

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2003 (#M1).
 1. Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 (#M2). Reproducem mai jos aceste prevederi.

#M2

„ART. 11

De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, următoarele denumiri din actele normative în vigoare se înlocuiesc după cum urmează:

 1. a) Direcţia de paşapoarte – Direcţia generală de paşapoarte;
 2. b) Direcţia de evidenţă a populaţiei – Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;
 3. c) Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei – Direcţia generală de paşapoarte, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, după caz;
 4. d) formaţiune de evidenţă informatizată a persoanei – serviciu public comunitar de evidenţă a persoanei, serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor sau serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, după caz.”

 

#B

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

Numele cuprinde numele de familie şi prenumele.

ART. 2

(1) Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei şi se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii, pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea.

(3) Numele de familie şi prenumele copilului găsit, născut din părinţi necunoscuţi, precum şi în situaţia în care copilul este abandonat de către mamă în spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termen de 30 de zile de la constatarea abandonului, se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui rază a fost găsit copilul ori s-a constatat abandonul acestuia, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3

Numele se poate schimba pe cale administrativă, în condiţiile prezentei ordonanţe.

CAP. 2

Schimbarea numelui pe cale administrativă

ART. 4

(1) Cetăţenii români pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, în condiţiile prezentei ordonanţe.

(2) Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

 1. a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;

#M1

 1. b) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;

#B

 1. c) când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
 2. d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;
 3. e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;
 4. f) când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere;
 5. g) când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;
 6. h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
 7. i) când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
 8. j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;
 9. k) când prenumele purtat este specific sexului opus;
 10. l) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;
 11. m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.

(3) Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

 1. a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume;
 2. b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;
 3. c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;
 4. d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;
 5. e) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în formă autentică;
 6. f) când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;
 7. g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie;
 8. h) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei.

ART. 5

Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă privind persoanele fără cetăţenie domiciliate în România se soluţionează în aceleaşi condiţii ca şi cele ale cetăţenilor români.

#M3

ART. 6

(1) Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă depune o cerere la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare serviciu public, aflat în subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul. Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială.

#B

(2) Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată prin unul dintre cazurile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) şi să fie însoţită de următoarele acte:

 1. a) copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;
 2. b) un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, potrivit art. 10, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
 3. c) consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 4. d) copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, în cazurile prevăzute de art. 7;

#M1

d^1) cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului;

#B

 1. e) orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

ART. 7

(1) Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de tutore. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară.

(2) Când cererea de schimbare a numelui minorului este făcută de către unul dintre părinţi, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică. Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicţie ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti.

(3) În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată şi de acesta.

(4) Pentru persoana pusă sub interdicţie, cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviinţarea autorităţii tutelare.

(5) În cazul în care părinţii copilului sunt decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi ori dispăruţi sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela, în cazul în care copilul a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, precum şi în cazul în care instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane, în condiţiile legii, cererea de schimbare a numelui minorului se face de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean ori, după caz, a consiliului local, al sectorului municipiului Bucureşti.

ART. 8

(1) Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere o dată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.

(2) Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

ART. 9

(1) În cazul în care soţii s-au învoit să poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ.

(2) Schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ.

ART. 10

(1) Cererea de schimbare a numelui se publică, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, prin grija şi pe cheltuiala solicitantului.

(2) Cu aprobarea conducătorilor serviciilor publice judeţene, respectiv a conducătorului serviciului public al municipiului Bucureşti, cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod poate fi exceptată de la publicare.

ART. 11

(1) Orice persoană interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2), în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(2) Opoziţia se face în scris, motivat şi se depune la serviciul public în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă.

ART. 12

Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele prevăzute la art. 6, şi, dacă este cazul, cu opoziţiile, se trimite spre soluţionare de către serviciul public local către serviciul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.

ART. 13

Serviciul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă şi, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, preşedintelui consiliului judeţean, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii, potrivit art. 12.

ART. 14

(1) Dispoziţia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, serviciului public la care a fost înregistrată cererea. Serviciul public va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, îi va elibera o copie de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui. Dacă în termen de 90 de zile de la data luării la cunoştinţă cel în cauză nu a depus dovada de plată a taxei extrajudiciare de timbru, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui.

(2) Este scutită de plata taxei extrajudiciare de timbru cererea prin care se solicită schimbarea numelui pentru motivele prevăzute la art. 10 alin. (2). Scutirea de plata taxei extrajudiciare de timbru se menţionează în dispoziţia de schimbare a numelui.

ART. 15

(1) Schimbarea numelui se înscrie, prin menţiune, pe marginea actului de naştere, precum şi a celui de căsătorie, atunci când este cazul.

(2) În acest scop serviciul public la care s-a înregistrat cererea va trimite, din oficiu, serviciilor publice care au în evidenţă actele de stare civilă câte o copie de pe dispoziţia de schimbare a numelui.

ART. 16

(1) Dispoziţia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui.

#M3

(2) După înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, serviciul public transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau, după caz, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului.

#B

ART. 17

Dovada schimbării numelui se face cu dispoziţia de admitere a schimbării numelui sau cu certificatul eliberat de serviciul public, pe baza dispoziţiei de admitere a schimbării numelui.

ART. 18

(1) Dispoziţia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunică solicitantului de către serviciul public judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la emitere.

(2) Dispoziţia de respingere a cererii de schimbare a numelui poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

#M2

(3) *** Abrogat

#B

ART. 19

Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate face o nouă cerere, dacă în susţinerea acesteia au intervenit motive noi. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziţii, se poate face o nouă cerere, în cazul în care se solicită acelaşi nume, numai după încetarea cauzelor care au determinat admiterea opoziţiei.

ART. 20

(1) Persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea, prin menţiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile care îl privesc pe titular, cât şi la cele privind părinţii.

(2) Cererea se depune la serviciul public care are în păstrare registrul de stare civilă şi se aprobă de către primar.

(3) Pe baza acestei aprobări se înscriu menţiunile corespunzătoare pe marginea actelor de stare civilă respective.

(4) Cererea se poate depune de petiţionar şi la primăria din localitatea de domiciliu, care o va trimite spre soluţionare serviciului public competent şi va comunica petiţionarului modul de soluţionare.

(5) Efectele aprobării date în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se extind asupra copiilor minori ai persoanelor în cauză, iar când soţii au nume de familie comun, efectele se extind şi asupra celuilalt soţ, în ambele situaţii, dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul. Când soţii nu se înţeleg în ceea ce priveşte extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori, decide autoritatea tutelară.

(6) Înscrierile făcute în temeiul acestui articol se comunică serviciilor publice locale în raza cărora domiciliază persoanele în cauză.

(7) Dispoziţiile art. 18 se aplică în mod corespunzător.

#M1

ART. 21

În cazul admiterii unei cereri de schimbare a numelui pe cale administrativă, persoana căreia i-a fost vătămat un drept sau un interes legitim recunoscut de lege poate solicita, pe cale judecătorească, în condiţiile Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, anularea dispoziţiei de schimbare a numelui. Acţiunea în justiţie poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data la care a luat cunoştinţă de schimbarea numelui şi numai dacă persoana care o depune face dovada că, din motive obiective, neimputabile ei, nu a putut formula opoziţia prevăzută la art. 11.#B

CAP. 3

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 22

Până la organizarea serviciilor publice locale din subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, a serviciilor publice judeţene şi al municipiului Bucureşti, din subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, din subordinea Ministerului Administraţiei Publice, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă în sarcina acestora se exercită, după caz:

 1. a) la nivel local: de către compartimentele de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv formaţiunile locale de evidenţă a populaţiei, respectiv componenta de evidenţă a populaţiei din structura Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului de Interne;
 2. b) la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti: de către serviciile de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv birourile de evidenţă a populaţiei şi regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv sectoarele de evidenţă a populaţiei şi regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare a autovehiculelor din cadrul Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului de Interne;
 3. c) la nivel naţional: de către Direcţia de evidenţă a populaţiei şi Serviciul central de regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul Direcţiei generale de evidenţă informatizată a persoanei din structura Ministerului de Interne.

ART. 23

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 1968, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

–––––

 

În urma admiterii cererii, pe marginea actului de stare civilă se va înscrie menţiunea schimbării numelui / prenumelui pe cale administrativă şi vor fi întocmite certificatele de stare civilă corespunzătoare.